skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: World Bank eLibrary (World Bank) xóa Chủ đề: Modernization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Institutions taking root building state capacity in challenging contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions taking root building state capacity in challenging contexts

Barma, Naazneen H;; Huybens, Elisabeth ; Viñuela, Lorena ; Barma, Naazneen ; World Bank

ISBN: 9781464802690 ; ISBN: 9781464802690 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0269-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Border Management Modernization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Border Management Modernization

Mclinden, Gerard ; Fanta, Enrique ; Widdowson, David ; Doyle, Tom

ISBN: 9780821385968 ; ISBN: 0821385968

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huybens, Elizabeth
  2. Fanta, Enrique
  3. 世界銀行
  4. Mclinden, Gerard
  5. Barma, Naazneen H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...