skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Chủ đề: User Interfaces xóa Chủ đề: Real Time Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of two compound critiquing systems

Reilly, James ; Zhang, Jiyong ; Mcginty, Lorraine ; Pu, Pearl ; Smyth, Barry

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating compound critiquing recommenders: A real-user study

Reilly, James ; Zhang, Jiyong ; Mcginty, Lorraine ; Pu, Pearl ; Smyth, Barry

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing example-critiquing interaction

Faltings, Boi ; Pu, Pearl ; Torrens, Marc ; Viappiani, Paolo

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, Pearl
  2. Reilly, James
  3. Smyth, Barry
  4. Zhang, Jiyong
  5. Mcginty, Lorraine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...