skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: European Union xóa Chủ đề: Comparative Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Societal implications of antidiscrimination policy in Europe

Ziller, Conrad

Research & Politics, 28 November 2014, Vol.1(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168014559537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A União Europeia entre o alargamento e a vizinhança: os casos dos Balcãs ocidentais e do Cáucaso do sul

Simão, Licínia ; Rodrigues, Sónia

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2012, Vol.55(1), pp.49-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292012000100004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EUROPEAN UNION IN THE LIGHT OF COMPARATIVE POLITICS

Danuta Kabat-Rudnicka

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(2(8)), pp.64-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-2(8)-64-72

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ziller, C.
  2. Danuta Kabat-Rudnicka
  3. Licínia Simão
  4. Kabat-Rudnicka, Danuta
  5. Sónia Rodrigues

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...