skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detailed Playbook Activities

The Data and Analytics Playbook : Proven Methods for Governed Data & Analytic Quality

ISBN: 978-0-12-802547-5

Toàn văn sẵn có

2
Cognitive Acceleration
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Acceleration

Encyclopedia of Science Education

ISBN: 9789400721494

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...