skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Welch, Finis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth in women's relative wages and in inequality among men : one phenomenon of two?

Welch, Finis

The American economic review, 2000, Vol.90(2), pp. 444-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In defense of inequality

Welch, Finis

The American economic review, 1999, Vol.89(2), pp. 1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment and the 1990 - 1991 minimum-wage hike

Deere, Donald R; Murphy, Kevin M ; Welch, Finis R

The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.232-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of wages

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The quarterly journal of economics, 1992, Vol.107(1), pp.285-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In honor of Kevin M. Murphy winner of the John Bates Clark Medal

Welch, Finis; Murphy, Kevin M

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 2000, Vol.14(3), pp. 193-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in assessing employment discrimination

Follett, Robert S; Ward, Michael P ; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.73-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and relative wages

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.104-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational change and the demand for skill, 1940 - 1990

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.122-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black economic progress after Myrdal

Smith, James P; Welch, Finis R

Journal of economic literature, 1989, Vol.27(2), pp.519-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and poverty a forty-year record

Smith, James P; Welch, Finis

The American economic review, 1987, Vol.77(2), pp.152-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring educational attainment: The old and the new census and BLS taxonomies

Ureta, Manuelita ; Welch, Finis

Economics of education review, 1998, Vol.17(1), pp.15-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/S0272-7757(97)00016-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sense and nonsense on the minimum wage

Deere, Donald R; Murphy, Kevin M ; Welch, Finis R

Regulation : the Cato review of business and government, 1995, Vol.18(1), pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-0590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wages and participation

Welch, Finis R

Journal of labor economics, 1997, Vol.15(1), pp.77-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-306x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wage premiums for college graduates: Recent growth and possible explanations

Murphy, Kevin ; Welch, Finis

Educational researcher, 1989, Vol.18(4), pp.17-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-189X ; E-ISSN: 1935-102X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Panel Study of Income Dynamics after fourteen years an evaluation

Sean Becketti ; William Gould ; Lee Lillard ; Finis Welch;; Becketti, Sean ; Gould, W. T. S ; Lillard, Lee Anderson ; Welch, Finis

Journal of labor economics, 1988, Vol.6(4), pp.472-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-306x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in labor force transitions of older men and women

Peracchi, Franco; Welch, Finis R

Journal of labor economics, 1994, Vol.12(2), pp.210-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-306x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical age-earnings profiles

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

Journal of labor economics, 1990, Vol.8(2), pp.202-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-306x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1989  (2)
  2. 1989đến1991  (3)
  3. 1992đến1993  (4)
  4. 1994đến1997  (4)
  5. Sau 1997  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...