skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Okunev, I. Yu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal “Comparative Politics” in Web of Science

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2016, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-1-162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Research of Transregional Development in Eurasia

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.162-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-162-163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE STUDIES OF THE PROBLEMS OF POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.142-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-142-144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.6-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-6-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Spatial Interpretations in Identity Imposing in Border Cities of EU-Russia

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.72-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-72-74

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Europe: The Deconstruction of a Discourse of ‘Othering’: A Case of Geopolitical Conflict in Moldova

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.56-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-56-58

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochronopolitical Identity of Capitals of a Problematic Statehood: Research Question

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-89-93

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstruction of Spatial Identity in the Separated Cities: The Cases of Blagoveshensk and Heihe

I. Yu. Okunev ; D. V. Basova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-119-120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Okunev, I. Yu
  2. I. Yu. Okunev
  3. Array Ю. Окунев
  4. Окунев И. Ю
  5. Basova, D. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...