skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Chủ đề: Odds Ratio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anemia in cardiac surgery: next target for mortality and morbidity improvement?

Padmanabhan, Hari ; Aktuerk, Dincer ; Brookes, Matthew J ; Nevill, Alan M ; Ng, Alex ; Cotton, James ; Luckraz, Heyman

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, January 2016, Vol.24(1), pp.12-17

ISSN: 0218-4923 ; E-ISSN: 1816-5370 ; DOI: 10.1177/0218492315618032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship of Body Mass Index to Percutaneous Coronary Intervention Outcomes

Holroyd, Eric W ; Sirker, Alex ; Kwok, Chun Shing ; Kontopantelis, Evangelos ; Ludman, Peter F ; De Belder, Mark A ; Butler, Robert ; Cotton, James ; Zaman, Azfar ; Mamas, Mamas A

JACC: Cardiovascular Interventions, 10 July 2017, Vol.10(13), pp.1283-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2017.03.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, J.
  2. Cotton, James
  3. Sirker, Alex
  4. Ludman, Peter F
  5. Kwok, Chun Shing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...