skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Iran xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of heavy metals in acid mine drainage using artificial neural network from the Shur River of the Sarcheshmeh porphyry copper mine, Southeast Iran

Rooki, R. ; Doulati Ardejani, F. ; Aryafar, A. ; Bani Asadi, A.

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.64(5), pp.1303-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-0948-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responding to physical and psychological health impacts of disasters: case study of the Iranian disaster rehabilitation plan

Ardalan, A ; Sohrabizadeh, S ; Latifi, M F ; Rajaei, M H ; Asadi, A ; Mirbeigi, S ; Rouhi, N ; Yousefi, H

Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit, 15 June 2016, Vol.22(3), pp.212-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1020-3397 ; PMID: 27334078 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Doulati Ardejani, F.
  2. Rouhi, N.
  3. Yousefi, H.
  4. Asadi, A.
  5. Latifi, M F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...