skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 304  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Justice and Green‐Technology Adoption

Ong, Paul

Journal of Policy Analysis and Management, June 2012, Vol.31(3), pp.578-897 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.1002/pam.21631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Health Information Technology Adoption by Outpatient Facilities on Pregnancy Outcomes

Deily, Mary E. ; Hu, Tianyan ; Terrizzi, Sabrina ; Chou, Shin‐Yi ; Meyerhoefer, Chad D.

Health Services Research, February 2013, Vol.48(1), pp.70-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124 ; E-ISSN: 1475-6773 ; DOI: 10.1111/j.1475-6773.2012.01441.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usefulness of technology adoption research in introducing an online workbook

Barrette, Catherine M

System, April 2015, Vol.49, pp.133-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0346-251X ; E-ISSN: 1879-3282 ; DOI: 10.1016/j.system.2015.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Social Networks' Effects on Agricultural Technology Adoption

Maertens, Annemie ; Barrett, Christopher B.

American Journal of Agricultural Economics, January 2013, Vol.95(2), pp.353-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1093/ajae/aas049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Information Technology Adoption in the Emergency Department

Selck, Frederic W. ; Decker, Sandra L.

Health Services Research, February 2016, Vol.51(1), pp.32-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124 ; E-ISSN: 1475-6773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighbors and Extension Agents in Ethiopia: Who Matters More for Technology Adoption?

Krishnan, Pramila ; Patnam, Manasa

American Journal of Agricultural Economics, January 2014, Vol.96(1), pp.308-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1093/ajae/aat017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government Insurance Program Design, Incentive Effects, and Technology Adoption: The Case of Skip-Row Crop Insurance

Woodard, Joshua D ; Pavlista, Alexander D ; Schnitkey, Gary D ; Burgener, Paul A ; Ward, Kimberley A

American Journal of Agricultural Economics, 2012, Vol. 94(4), pp.823-837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1093/ajae/aas018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health information technology adoption in N ew Z ealand optometric practices

Heidarian, Ahmadali ; Mason, David

Clinical and Experimental Optometry, November 2013, Vol.96(6), pp.557-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-4622 ; E-ISSN: 1444-0938 ; DOI: 10.1111/cxo.12059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal Connectedness and Quality of Life: Examining the Influences of Technology Adoption and Interpersonal Communication on Well‐Being Across the Life Span

Chan, Michael

Journal of Computer‐Mediated Communication, January 2015, Vol.20(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1083-6101 ; E-ISSN: 1083-6101 ; DOI: 10.1111/jcc4.12089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment Protection Versus Flexicurity: On Technology Adoption in Unionised Firms*

Lommerud, Kjell Erik ; Straume, Odd Rune

Scandinavian Journal of Economics, March 2012, Vol.114(1), pp.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0347-0520 ; E-ISSN: 1467-9442 ; DOI: 10.1111/j.1467-9442.2011.01663.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth Patterns and Inequality in the Presence of Costly Technology Adoption

Lahiri, Radhika ; Ratnasiri, Shyama

Southern Economic Journal, July 2012, Vol.79(1), pp.203-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4038 ; E-ISSN: 2325-8012 ; DOI: 10.4284/0038-4038-79.1.203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Adoption in Intensive Post‐Green Revolution Systems

Gollin, Douglas ; Morris, Michael ; Byerlee, Derek

American Journal of Agricultural Economics, December 2005, Vol.87(5), pp.1310-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1111/j.1467-8276.2005.00824.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determinants of technology adoption by UK farmers using Bayesian model averaging: the cases of organic production and computer usage

Tiffin, Richard ; Balcombe, Kelvin

Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, October 2011, Vol.55(4), pp.579-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-985X ; E-ISSN: 1467-8489 ; DOI: 10.1111/j.1467-8489.2011.00549.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Networks and Technology Adoption in Northern Mozambique*

Bandiera, Oriana ; Rasul, Imran

Economic Journal, October 2006, Vol.116(514), pp.869-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2006.01115.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irrigation Technology Adoption and Gains from Water Trading under Asymmetric Information

Dridi, Chokri ; Khanna, Madhu

American Journal of Agricultural Economics, May 2005, Vol.87(2), pp.289-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1111/j.1467-8276.2005.00722.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Adoption under Production Uncertainty: Theory and Application to Irrigation Technology

Koundouri, Phoebe ; Nauges, Céline ; Tzouvelekas, Vangelis

American Journal of Agricultural Economics, 2006, Vol. 88(3), pp.657-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1111/j.1467-8276.2006.00886.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues Facing Agricultural Technology Adoption in Developing Countries: Discussion

Smale, Melinda

American Journal of Agricultural Economics, December 2005, Vol.87(5), pp.1335-1336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1111/j.1467-8276.2005.00827.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Adoption Decisions under Irreversibility and Uncertainty: An Ex Ante Appproach

Purvis, Amy ; Boggess, William G. ; Moss, Charles B. ; Holt, John

American Journal of Agricultural Economics, August 1995, Vol.77(3), pp.541-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.2307/1243223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous Technology Adoption and Medical Costs

Lamiraud Karine

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/hec.3361

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint Estimation of Technology Adoption and Land Allocation with Implications for the Design of Conservation Policy

Moreno, Georgina ; Sunding, David L.

American Journal of Agricultural Economics, November 2005, Vol.87(4), pp.1009-1019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1111/j.1467-8276.2005.00784.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 304  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (9)
 2. 1994đến1999  (46)
 3. 2000đến2005  (69)
 4. 2006đến2012  (105)
 5. Sau 2012  (75)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (301)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zilberman, David
 2. Qaim, Matin
 3. Furukawa, Michael
 4. Huffman, Wallace E.
 5. Smale, Melinda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...