skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

소셜미디어 환경에서 트랜잭티브 메모리 역량과 테르티우스 융겐스 성향이 직무성과에 미치는 영향

곽기영

The Effects of Transactive Memory Capability and Tertius Iungens Orientation on Job Performance in the Context of Social Media

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNS의 사용이 과업 성과에 미치는 영향

민진영

The effect of SNS use on task performance

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

컴퓨터 인터페이스가 사회적 현전감 및 가상환경내 커뮤니케이션에 미치는 독립적,상호작용적 효과

박선희

The Independent and Interactive Effects of Computer Interface on Social Presence and Communication in Virtual Environment

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인 쇼핑몰의 의인화 전략 -사회적 실재감 중심으로

박주식

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인 커뮤니케이션에서 집단극화 현상에 관한 연구: 커뮤니케이션 큐와 익명성 관점에서

서응교

A study on Group Polarization in Online Communication: based on Communication Cues and Anonymity

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiling good Samaritans in online knowledge forums: Effects of affiliative tendency, self-esteem, and public individuation on knowledge sharing

이은주 ; 장정우

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

추천시스템의 실제 성과와 사용자의 인식이 추천시스템 평가에 미치는 영향

이홍주

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

트위터에서 기업의 이모티콘 사용이 소비자 반응에 미치는 영향

최지은

Exploring the Effects of Emoticons in Twitter-based Marketing Communication

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

기업 소셜 미디어(social media)의 감성 커뮤니케이션 전략에 관한 연구 - 메시지와 사용환경의 통합적 프레임웍을 기반으로

한세희

A Study on Affective Communication Strategy of Corporate Social Media – Integrated Framework of Message with Use Context

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 곽기영
  2. 이은주
  3. 서응교
  4. 장정우
  5. 이태용

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...