skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative and Quantitative Parameters of the Execution of Foreign Policy in the Lithuanian Constitution

Jarasiunas, Egidijus

Jurisprudencija, 2012, Vol.19(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe and the 2012 American Elections

Schultz, David

Socialiniu Mokslu Studijos, 2012, Vol.4(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236

Toàn văn sẵn có

3
Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-82843-0 ; DOI: 10.2775/960042

Toàn văn sẵn có

4
Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-0611-4 ; Series ISSN: [1977-5725] ; DOI: 10.2865/22436

Toàn văn sẵn có

5
Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-82830-0 ; DOI: 10.2775/663931

Toàn văn sẵn có

6
ES ateities biudžetas : kaimyninės šalys ir pasaulis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ES ateities biudžetas : kaimyninės šalys ir pasaulis.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-84569-7 ; DOI: 10.2775/919334

Toàn văn sẵn có

7
Sąjungos padėtis 2018 galimi Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai : Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimas dėl mūsų 27 valstybių narių Sąjungos ateities, 2019 m. gegužės 9 d.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sąjungos padėtis 2018 galimi Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai : Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimas dėl mūsų 27 valstybių narių Sąjungos ateities, 2019 m. gegužės 9 d.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-93297-7 ; DOI: 10.2775/886102

Toàn văn sẵn có

8
Metinė ataskaita 2011 dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2010-aisiais metais : pagrindiniai aspektai.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metinė ataskaita 2011 dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2010-aisiais metais : pagrindiniai aspektai.

European Commission ; Europeaid Co-Operation Office

Metinė ataskaita apie Europos Bendrijos vystymosi politiką ir išorės pagalbos įgyvendinimą ..., Santrauka, 2011

ISBN: 978-92-79-20682-5 ; Series ISSN: 1831-2160 ; DOI: 10.2783/73194

Toàn văn sẵn có

9
ES ateities biudžetas kaimyninės šalys ir pasaulis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ES ateities biudžetas kaimyninės šalys ir pasaulis.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-84592-5 ; DOI: 10.2775/367954

Toàn văn sẵn có

10
Sąjungos padėtis 2018 : galimi Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai : Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimas dėl mūsų 27 valstybių narių Sąjungos ateities, 2019 m. gegužės 9 d.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sąjungos padėtis 2018 : galimi Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai : Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimas dėl mūsų 27 valstybių narių Sąjungos ateities, 2019 m. gegužės 9 d.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-93313-4 ; DOI: 10.2775/501451

Toàn văn sẵn có

11
Bendroji išorės santykių informacinė sistema (CRIS).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bendroji išorės santykių informacinė sistema (CRIS).

European Court of Auditors

Specialioji ataskaita Nr. ... (Europos Audito Rūmai), 2012

ISBN: 978-92-9237-610-9 ; Series ISSN: 1831-0885 ; DOI: 10.2865/9742

Toàn văn sẵn có

12
Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-0588-9 ; Series ISSN: 1831-0885 ; DOI: 10.2865/18511

Toàn văn sẵn có

13
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. leidinys.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. leidinys.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-4473-6 ; Series ISSN: [1977-1134] ; DOI: 10.2861/24998

Toàn văn sẵn có

14
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-5812-2 ; Series ISSN: 1681-3448 ; DOI: 10.2861/65350

Toàn văn sẵn có

15
Europos kaimynystės politika.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos kaimynystės politika.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-82609-2 ; DOI: 10.2775/36624

Toàn văn sẵn có

16
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2017 m. leidimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2017 m. leidimas.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-0460-9 ; Series ISSN: 1977-1134 ; DOI: 10.2861/53907

Toàn văn sẵn có

17
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2017 m. leidimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2017 m. leidimas.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-0457-9 ; Series ISSN: 2529-3109 ; DOI: 10.2861/753645

Toàn văn sẵn có

18
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-3721-9 ; DOI: 10.2861/75729

Toàn văn sẵn có

19
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-3382-2 ; Series ISSN: 1681-3448 ; DOI: 10.2861/61026

Toàn văn sẵn có

20
Europos kaimynystės politika
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos kaimynystės politika

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-82574-3 ; DOI: 10.2775/052446

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (10)
 5. Sau 2014  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (36)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Slovak  (4)
 3. Hungarian  (4)
 4. French  (4)
 5. Czech  (4)
 6. Latvian  (4)
 7. Portuguese  (4)
 8. Polish  (4)
 9. Italian  (4)
 10. Estonian  (4)
 11. Romanian  (4)
 12. Maltese  (4)
 13. Greek  (4)
 14. Dutch  (4)
 15. Spanish  (4)
 16. Bulgarian  (4)
 17. Finnish  (4)
 18. Slovenian  (4)
 19. German  (4)
 20. Swedish  (4)
 21. Danish  (4)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...