skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Osten, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left Main Coronary Artery Compression Long Term After Repair of Conotruncal Lesions: The Bow String Conduit.(Report)

Jacques, Frederic ; Kotani, Yasuhiro ; Deva, Djeven P ; Moller, Thomas ; Oechslin, Erwin ; Horlick, Eric ; Osten, Mark ; Crean, Andrew ; Benson, Lee N ; Wintersperger, Bernd J ; Caldarone, Christopher A;

Annals of Thoracic Surgery, July, 2012, Vol.94(1), p.283(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-612 Persistently positive bubble contrast study after trans-catheter closure of a patent foramen ovale: What to do?

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Vishwanath, Rohanlal ; Osten, Mark ; Alnasser, Sami ; Benson, Lee ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), pp.B249-B250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-611 Trans-catheter closure of secundum type atrial septal defect using multiple devices: Long-term follow up

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Alnasser, Sami ; Meier, Lukas ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-607 Trans-catheter closure of coronary artery fistulae in adult patients & long-term outcomes: A single centre experience

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Horlick, Eric
  2. Osten, Mark
  3. Benson, Lee
  4. Shah, Ashish
  5. Bach, Yvonne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...