skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology & Social History xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of mere social presence on Stroop interference: New evidence from the semantically-based Stroop task

Augustinova, Maria ; Ferrand, Ludovic

Journal of Experimental Social Psychology, September 2012, Vol.48(5), pp.1213-1216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2012.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison between Interaction and Social Presence of Students Enrolled in Actual and Virtual Programs in Terms of Demographic Factors and Academic Achievement

Bibi Eshrat Zamani ; Sepideh Nikoonezhad

جامعه شناسی کاربردی, 01 May 2014, Vol.25(3), pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5745 ; E-ISSN: 2322-343X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОМ ОБУЧЕНИИ

Сергей Александрович Золотухин

Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 July 2013, Issue 5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-7405

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferrand, L.
  2. Augustinova, Maria
  3. Bibi Eshrat Zamani
  4. Augustinova, M.
  5. Sepideh Nikoonezhad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...