skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: World Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SUFIS' CHOICE: Egypt's Political Wild Card

Deasy, Kristin

World Affairs, Sep/Oct 2012, Vol.175(3), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEARNING CURVE: American Culture and the Muslim World

Skerry, Peter

World Affairs, Jul/Aug 2011, Vol.174(2), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POPE FRANCIS: Resurrecting Catholicism's Image?

Flamini, Roland

World Affairs, Sep/Oct 2013, Vol.176(3), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EGYPT'S ELECTIONS: Why the Islamists Won

Tadros, Samuel

World Affairs, Mar/Apr 2012, Vol.174(6), pp.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JIHAD IN THE BALKANS: The Next Generation

Bardos, Gordon

World Affairs, Sep/Oct 2014, Vol.177(3), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSONS OF INTEREST: Britain Learns from Ex-Islamists

Weiss, Michael

World Affairs, Jul/Aug 2011, Vol.174(2), pp.65-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORTH AFRICA: Beyond Jihadist Radicalization

Romdhani, Oussama

World Affairs, Jan/Feb 2015, Vol.177(5), pp.61-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISLAMIC TERROR: Decentralized, Franchised, Global

Brinkley, Joel

World Affairs, Jul/Aug 2013, Vol.176(2), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...