skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Horlick, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left Main Coronary Artery Compression Long Term After Repair of Conotruncal Lesions: The Bow String Conduit.(Report)

Jacques, Frederic ; Kotani, Yasuhiro ; Deva, Djeven P ; Moller, Thomas ; Oechslin, Erwin ; Horlick, Eric ; Osten, Mark ; Crean, Andrew ; Benson, Lee N ; Wintersperger, Bernd J ; Caldarone, Christopher A;

Annals of Thoracic Surgery, July, 2012, Vol.94(1), p.283(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-612 Persistently positive bubble contrast study after trans-catheter closure of a patent foramen ovale: What to do?

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Vishwanath, Rohanlal ; Osten, Mark ; Alnasser, Sami ; Benson, Lee ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), pp.B249-B250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-611 Trans-catheter closure of secundum type atrial septal defect using multiple devices: Long-term follow up

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Alnasser, Sami ; Meier, Lukas ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-607 Trans-catheter closure of coronary artery fistulae in adult patients & long-term outcomes: A single centre experience

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad ; Ruiz, Carlos ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel ; Bacha, Emile ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R ; Cameron, Duke ; Dean, Larry ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael ; Miller, D ; Moon, Marc ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl;

Journal of the American College of Cardiology, June 16, 2015, Vol.65(23), p.2556(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L;

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, May, 2015, Vol.149(5), p.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Horlick, Eric
  2. Osten, Mark
  3. Benson, Lee
  4. Shah, Ashish
  5. Bach, Yvonne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...