skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bertino, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I029 A PHENOTYPIC CLASSIFICATION FOR THE PRETERM BIRTH SYNDROME: RESULTS FROM THE INTERGROWTH‐21ST PROJECT

Barros, F. C. ; Victora, C. ; Papageorghiou, A. T. ; Ohuma, E. O. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bhutta, Z. A. ; Kennedy, S. H. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S168-S168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60059-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I286 DEVELOPING A NEW, INTERNATIONAL EQUATION TO ESTIMATE GESTATIONAL AGE BY EARLY ULTRASOUND

Papageorghiou, A. T. ; Altman, D. G. ; Ohuma, E. O. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Kennedy, S. H. ; Villar, J. ; Bhutta, Z. A.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S233-S234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60316-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I179 THE INTERGROWTH‐21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S. H. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Chamberlain, P. ; Knight, H. E. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Papageorghiou, A. T. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I379 EARLY FETAL GROWTH ACROSS DIFFERENT GEOGRAPHICAL REGIONS: ARE FETUSES SIMILAR IN THE 1ST TRIMESTER?

Villar, J. ; Papageorghiou, A. T. ; Ohuma, E. O. ; Altman, D. G. ; Gravett, M. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Bhutta, Z. A. ; Kennedy, S. H.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S255-S256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60409-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International standards for early fetal size and pregnancy dating based on ultrasound measurement of crown–rump length in the first trimester of pregnancy

Papageorghiou, A. T. ; Kennedy, S. H. ; Salomon, L. J. ; Ohuma, E. O. ; Cheikh Ismail, L. ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Pang, R. ; Victora, C. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, December 2014, Vol.44(6), pp.641-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7692 ; E-ISSN: 1469-0705 ; DOI: 10.1002/uog.13448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The objectives, design and implementation of the INTERGROWTH-21st Project

Villar, J ; Altman, D G ; Purwar, M ; Noble, J A ; Knight, H E ; Ruyan, P ; Cheikh Ismail, L ; Barros, F C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y A ; Bertino, E ; Gravett, M G ; Bhutta, Z A ; Kennedy, S H

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, September 2013, Vol.120 Suppl 2, pp.9-26, v [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 23678873 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrasound‐based gestational‐age estimation in late pregnancy

Papageorghiou, A. T. ; Kemp, B. ; Stones, W. ; Ohuma, E. O. ; Kennedy, S. H. ; Purwar, M. ; Salomon, L. J. ; Altman, D. G. ; Noble, J. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Pang, R. ; Cheikh Ismail, L. ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Jaffer, Y. A. ; Victora, C. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, December 2016, Vol.48(6), pp.719-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7692 ; E-ISSN: 1469-0705 ; DOI: 10.1002/uog.15894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rapid questionnaire assessment of environmental exposures to pregnant women in the INTERGROWTH-21st Project

Eskenazi, B ; Bradman, A ; Finkton, D ; Purwar, M ; Noble, J A ; Pang, R ; Burnham, O ; Cheikh Ismail, L ; Farhi, F ; Barros, F C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y A ; Bertino, E ; Gravett, M G ; Altman, D G ; Ohuma, E O ; Kennedy, S H ; Bhutta, Z A ; Villar, J

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, September 2013, Vol.120 Suppl 2, pp.129-38, v [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24028080 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Villar, J.
  2. Lambert, A.
  3. Barros, F C
  4. Bertino, E.
  5. Jaffer, Y A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...