skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and Characterization of a New Methanobacterium formicicum KOR-1 from an Anaerobic Digester Using Pig Slurry

Battumur, Urantulkhuur ; Yoon, Young-Man ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, April 2016, Vol.29(4), pp.586-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 26949961 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.15.0507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of residual hypochlorite ion on methane production during the initial anaerobic digestion stage of pig slurry.(Report)

Yoon, Young-Man ; Kim, Hyun-Cheol ; So, Kyu-Ho ; Kim, Chang-Hyun

Asian - Australasian Journal of Animal Sciences, 2013, Vol.26(1), p.122(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; DOI: 10.5713/ajas.2012.12515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and characterization of new strains KOR-3, -4, -5, and -6 from an anaerobic digester using pig slurry

Battumur, Urantulkhuur ; Yoon, Youngman ; Bae, Gui Sek ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, August 2017, Vol.30(8), pp.1198-1205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 28111440 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.16.0830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of substrate to inoculum ratio on the biochemical methane potential of piggery slaughterhouse wastes

Yoon, Young-Man ; Kim, Seung-Hwan ; Shin, Kook-Sik ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, April 2014, Vol.27(4), pp.600-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 25049994 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.2013.13537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of substrate to inoculum ratio on the biochemical methane potential of piggery slaughterhouse wastes.(Report)

Yoon, Young-Man ; Kim, Seung-Hwan ; Shin, Kook-Sik ; Kim, Chang-Hyun

Asian - Australasian Journal of Animal Sciences, 2014, Vol.27(4), p.600(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; DOI: 10.5713/ajas.2013.13537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in microbial diversity, methanogenesis and fermentation characteristics in the rumen in response to medicinal plant extracts

Kim, Eun Tae ; Moon, Yea Hwang ; Min, Kwan-Sik ; Kim, Chang-Hyun ; Kim, Sam Churl ; Ahn, Seung Kyu ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2013, Vol.26(9), pp.1289-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 25049911 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.2013.13072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period

Lee, Shin Ja ; Lee, Sang Suk ; Kim, Eun Tae ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Joon ; Park, Joong Kook ; Park, Beom Young ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Kim, Chang Hyun ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2018, Vol.31(9), pp.1442-1448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056672 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Kim, Eun Tae ; Lee, Sang Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Shin Ja ; Jeong, Joon ; Park, Jong Kook ; Park, Beom Young ; Kim, Sang Bum ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Choi, Chang Weon ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Jin Wook ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2018, Vol.31(9), pp.1458-1463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056652 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and characterization of a new Methanoculleus bourgensis strain KOR-2 from the rumen of Holstein steers

Battumur, Urantulkhuur ; Lee, Manhee ; Bae, Gui Sek ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, February 2019, Vol.32(2), pp.241-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056662 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
In vitro Fermentation of Rumen Microorganisms Cultured in Medium Supplemented with Bacterio-mineral Water (BMW) Produced from Bio-reacted Swine Manure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro Fermentation of Rumen Microorganisms Cultured in Medium Supplemented with Bacterio-mineral Water (BMW) Produced from Bio-reacted Swine Manure

Kim, Chang-Hyun ; Park, Joong Kook ; Lee, Gi Yeong ; Seo, In Joon

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 10/1/2005, Vol.18(10), pp.1435-1439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; E-ISSN: 1976-5517 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5713/ajas.2005.1435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of short-term fasting on in vivo rumen microbiota and in vitro rumen fermentation characteristics

Kim, Jong Nam ; Song, Jaeyong ; Kim, Eun Joong ; Chang, Jongsoo ; Kim, Chang-Hyun ; Seo, Seongwon ; Chang, Moon Baek ; Bae, Gui-Seck

Asian-Australasian journal of animal sciences, 2019, Vol.32(6), pp.776-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and characterization of a new Methanoculleus bourgensis strain KOR-2 from the rumen of Holstein steers

Battumur, Urantulkhuur ; Lee, Manhee ; Bae, Gui Sek ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, 2019, Vol.32(2), pp.241-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (2)
 3. 2014đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang Hyun
 2. Kim, Ch
 3. 김창현
 4. Chang-Hyun Kim
 5. Kim, C.-H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...