skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Motion pictures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where Is National Cinema Today (and Do We Still Need It)?

Christie, Ian

Film History: An International Journal, 2013, Vol.25(1), pp.19-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-2160 ; E-ISSN: 1553-3905

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Ocean World Cinema: Viewing the History of Race, Diaspora and Nationalism in Urban Tanzania

Bertz, Ned

Africa: The Journal of the International African Institute, 2011, Vol.81(1), pp.68-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184

Toàn văn sẵn có

3
Homemade men in postwar austrian cinema nationhood, genre and masculinity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homemade men in postwar austrian cinema nationhood, genre and masculinity

Fritsche, Maria

E-ISBN 9780857459459 ; E-ISBN 9780857459466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the cinema in France political mythologies and film events, 1945-1995

Frey, Hugo

E-ISBN 9781782383659 ; E-ISBN 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National and the Popular in Israeli Cinema

Avisar, Ilan

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2005, Vol.24(1), pp.125-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, African Cinema, and Frames of Scrutiny

Akudinobi, Jude

Research in African Literatures, 2001, Vol.32(3), pp.123-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-5210 ; E-ISSN: 1527-2044

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Westerns, Women, and War: Re-Situating Angolan Cinema and the Nation

Moorman, Marissa Jean

Research in African Literatures, 2001, Vol.32(3), pp.103-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-5210 ; E-ISSN: 1527-2044

Toàn văn sẵn có

8
Cine y nacio<U+0301>n : negociacio<U+0301>n, construccio<U+0301>n y representacio<U+0301>n identitaria en Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cine y nacio<U+0301>n : negociacio<U+0301>n, construccio<U+0301>n y representacio<U+0301>n identitaria en Colombia

Puerta Domi&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; nguez, Simo&amp ; lt ; U+0301&amp ; gt ; n

E-ISBN: 9789588890869 ; E-ISBN: 9588890861 ; ISBN: 9789588890876 ; ISBN: 958889087X

Toàn văn sẵn có

9
Nationbuilding en el cine mexicano : desde la E&lt;U+0301&gt;poca de Oro hasta el presente
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationbuilding en el cine mexicano : desde la E<U+0301>poca de Oro hasta el presente

Schmidt-Welle, Friedhelm ;Wehr, Christian ;Wehr, Christian;; Friedhelm Schmidt-Welle editor.; Christian Wehr editor.

E-ISBN: 9783954878291 ; E-ISBN: 3954878291 ; ISBN: 9788484897903 ; ISBN: 8484897907 ; ISBN: 9783865273371 ; ISBN: 6078348086 ; ISBN: 9786078348084 ; ISBN: 3954873370

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...