skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Low-complexity Video Coding for Wireless Multimedia Sensor Networks
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-complexity Video Coding for Wireless Multimedia Sensor Networks

Toàn văn sẵn có

2
Processing and Compression of Digital Video in Immersive Environments
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing and Compression of Digital Video in Immersive Environments

Toàn văn sẵn có

3
Pattern-Based Video Coding Techniques for Real-Time Low Bit-Rate and Low Complexity Encoding Applications
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern-Based Video Coding Techniques for Real-Time Low Bit-Rate and Low Complexity Encoding Applications

Toàn văn sẵn có

4
Object-based Video Compression for Delay-Insensitive Services
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-based Video Compression for Delay-Insensitive Services

Toàn văn sẵn có

5
Interactive video on-demand for e-learning
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive video on-demand for e-learning

Toàn văn sẵn có

6
Vision Model Based Perceptual Digital Video Coding
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision Model Based Perceptual Digital Video Coding

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...