skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of tsunami waves

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 13, 2006

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5656-7_8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous potential free-surface flows in a fluid layer of finite depth

Dutykh, Denys ; Dias, Frederic; Dias, Frederic (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 2, 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.crma.2007.06.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissipative Boussinesq equations

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 7, 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.crme.2007.08.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visco-potential free-surface flows and long wave modelling

Dutykh, Denys

European Journal of Mechanics / B Fluids, May-June, 2009, Vol.28(3), p.430(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7546

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shallow water equations for large bathymetry variations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1088/1751-8113/44/33/332001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian form and solitary waves of the spatial Dysthe equations

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

JETP Letters, 25 December 2011, Vol.94(12), pp.840-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3640 ; E-ISSN: 1090-6487 ; DOI: 10.1134/S0021364011240039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric numerical schemes for the KdV equation

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Fedele, Francesco

Computational Mathematics and Mathematical Physics 53, 2 (2013) 221-236 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1205.1418

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitary wave interaction in a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

JETP Letters, 15 August 2012, Vol.95(12), pp.622-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3640 ; E-ISSN: 1090-6487 ; DOI: 10.1134/S0021364012120041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special solutions to a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1017/jfm.2012.447

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vortexons in axisymmetric Poiseuille pipe flows

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

EPL - Europhysics Letters, 13 February 2013, Vol.101(3), p.34003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: 10.1209/0295-5075/101/34003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 23, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2013.06.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Camassa-Holm equations and vortexons for axisymmetric pipe flows

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 23, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1088/0169-5983/46/1/015503

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
A Non-Hydrostatic Non-Dispersive Shallow Water Model
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Non-Hydrostatic Non-Dispersive Shallow Water Model

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Advances in Hydroinformatics Springer Hydrogeology 2014, Advances in Hydroinformatics, pp.189-196

ISBN: 9789814451420 ; ISBN: 9814451428 ; DOI: 10.1007/978-981-4451-42-0_16

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Wave Motion, Jan, 2014, Vol.51(1), p.86(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of two-dimensional water waves by moving bottom disturbances

Nersisyan, Hayk ; Dutykh, Denys ; Zuazua, Enrique; Zuazua, Enrique (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 13, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1093/imamat/hxu051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin/Finite-Element Method for the Serre Equations.(Report)

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Journal of Scientific Computing, Oct, 2014, Vol.61(1), p.166(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-order nonlinear Schrödinger equation for the envelope of slowly modulated gravity waves on the surface of finite-depth fluid and its quasi-soliton solutions

Gandzha, Ivan S ; Sedletsky, Yury ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Ukrainian Journal of Physics, 17 December 2014, Vol.59(12), pp.1201-1215

DOI: 10.15407/ujpe59.12.1201

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive modeling of shallow fully nonlinear gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Mitsotakis, Dimitrios; Dutykh, Denys (Editor)

RIMS Kokyuroku, 01 April 2015, Vol.1947, pp.45-65

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A plethora of generalised solitary gravity-capillary water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Duran, Angel; Duran, Angel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 7, 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1017/jfm.2015.616

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of the Serre-Green-Naghdi equations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1088/1751-8113/49/3/03LT01

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (40)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2011  (4)
 3. 2012đến2013  (10)
 4. 2014đến2016  (12)
 5. Sau 2016  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (44)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dutykh, D.
 3. Clamond, Didier
 4. Clamond, D
 5. Mitsotakis, Dimitrios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...