skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Subashchandrabose, Suresh Ramraj xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values

Mahbub, Khandaker ; Subashchandrabose, Suresh ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(5), pp.2163-2175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chlorococcum sp. MM11—a novel phyco-nanofactory for the synthesis of iron nanoparticles

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi

Journal of Applied Phycology, 2015, Vol.27(5), pp.1861-1869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-014-0492-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity and bioaccumulation of iron in soil microalgae

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh ; Thavamani, Palanisami ; Chen, Zuliang ; Krishnamurti, G. ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Journal of Applied Phycology, 2016, Vol.28(5), pp.2767-2776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-016-0837-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R
  2. Subashchandrabose, Suresh Ramraj
  3. Naidu, Ravi
  4. Subashchandrabose, Suresh
  5. Megharaj, Mallavarapu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...