skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of bi-directional Whitham systems

Dinvay, Evgueni ; Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik; Kalisch, Henrik (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 18, 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.apnum.2018.09.016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A plethora of generalised solitary gravity-capillary water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Duran, Angel; Duran, Angel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 7, 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1017/jfm.2015.616

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Camassa-Holm equations and vortexons for axisymmetric pipe flows

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 23, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1088/0169-5983/46/1/015503

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct dynamical energy cascade in the modified KdV equation

Dutykh, Denys ; Tobisch, Elena

Physica D: Nonlinear Phenomena, March 15, Vol.297, p.76(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part II: Numerical simulation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina; Shokina, Nina (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 19, 2020 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.4208/cicp.OA-2016-0179b

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissipative Boussinesq equations

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 7, 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.crme.2007.08.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of tsunami waves

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 13, 2006

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5656-7_8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vorticity on the travelling waves of some shallow water two-component systems

Dutykh, Denys ; Ionescu-Kruse, Delia; Ionescu-Kruse, Delia (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 12, 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.3934/dcds.2019225

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalized solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel; Duran, Angel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2016.04.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 23, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2013.06.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy of tsunami waves generated by bottom motion

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 13, 2020 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1098/rspa.2008.0332

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental and numerical study of the propagation of focused wave groups in the nearshore zone

Abroug, Iskander ; Abcha, Nizar ; Dutykh, Denys ; Jarno, Armelle ; Marin, François

Physics Letters A (2020), Vol. 384, Issue 6, p. 126144 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1911.06618

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Extreme wave runup on a vertical cliff: EXTREME WAVE RUNUP ON A VERTICAL CLIFF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave runup on a vertical cliff: EXTREME WAVE RUNUP ON A VERTICAL CLIFF

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M. ; Dias, Frédéric

Geophysical Research Letters, 06/28/2013, Vol.40(12), pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/grl.50637

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of two-dimensional water waves by moving bottom disturbances

Nersisyan, Hayk ; Dutykh, Denys ; Zuazua, Enrique; Zuazua, Enrique (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 13, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1093/imamat/hxu051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric numerical schemes for the KdV equation

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Fedele, Francesco

Computational Mathematics and Mathematical Physics 53, 2 (2013) 221-236 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1205.1418

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian form and solitary waves of the spatial Dysthe equations

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 18, 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1134/S0021364011240039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian regularisation of shallow water equations with uneven bottom

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 17, 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1088/1751-8121/ab3eb2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-order nonlinear Schrödinger equation for the envelope of slowly modulated gravity waves on the surface of finite-depth fluid and its quasi-soliton solutions

Gandzha, Ivan S ; Sedletsky, Yury ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Ukrainian Journal of Physics, 17 December 2014, Vol.59(12), pp.1201-1215

DOI: 10.15407/ujpe59.12.1201

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroscopic dynamics of incoherent soliton ensembles: soliton-gas kinetics and direct numerical modeling

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; El, Gennady; El, Gennady (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 16, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1209/0295-5075/113/30003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-symplectic structure of fully-nonlinear weakly-dispersive internal gravity waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1088/1751-8113/49/31/31LT01

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2011  (4)
 3. 2012đến2013  (9)
 4. 2014đến2016  (9)
 5. Sau 2016  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dutykh, D.
 3. Clamond, Didier
 4. Clamond, D
 5. Mitsotakis, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...