skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Metoclopramide xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol과 Metoclopramide의 효과 비교

박진우 ; 이상화 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; 박주열

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1998, Vol.11(1), pp.86-90

ISSN: 1226-2579

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Metoclopramide의 효과

박진우 ; 임대권 ; 정순호 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1997, Vol.10(2), pp.203-207

ISSN: 1226-2579

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김영재
  2. 박진우
  3. 최영균
  4. Park, Ju-Yuel
  5. 신치만

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...