skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effection and Mechanism of Radiosensitivity of Non-small Cell Lung Cancer Cell Line H358 Following Gefitinib Treatment

Deng, Jie ; Zhuang, Liang ; Chen, Yuan

Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2011, Vol.14(11), pp.841-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10093419 ; E-ISSN: 19996187 ; DOI: 10.3779/cjlc.v14i11.3204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of SERVQUAL on Behavioral Intentions of Thai Tourists Travelling in the Thai-Myanmar Border Area

Kanthachai, Nongnout

Contemporary Management Research, Sep 2015, Vol.11(3), pp.277-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18135498 ; DOI: 10.7903/cmr.13847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Autophagy in the Radiosensitivity of Human Lung Adenocarcinoma A549 Cells

Xu, Liyao ; Wang, Yong ; Liu, Qin ; Luo, Hui ; Zhong, Xiaojun ; LI, Yong

Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2016, Vol.19(12), pp.799-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10093419 ; E-ISSN: 19996187 ; DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2016.12.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Cyperaceae from Myanmar. Part 2

Koyama, Tetsuo

Taiwania, Mar 2018, Vol.63(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2018.63.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to the Flora of Myanmar IV: A new species and a newly recorded taxon of the genus Sapria (Rafflesiaceae)

Tanaka, Nobuyuki ; Nagamasu, Hidetoshi ; Tagane, Shuichiro ; Hnin, Phyu

Taiwania, Aug 2019, Vol.64(4), pp.357-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2019.64.357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xu, Liyao
  2. Chen, Yuan
  3. Wang, Yong
  4. Zhuang, Liang
  5. Li, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...