skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteomics xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein abundances can distinguish between naturally-occurring and laboratory strains of Yersinia pestis, the causative agent of plague

Merkley, Eric D ; Sego, Landon H ; Lin, Andy ; Leiser, Owen P ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Adkins, Joshua N ; Keim, Paul S ; Wagner, David M ; Kreuzer, Helen W ; Hakami, Ramin M; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States). Environmental Molecular Sciences Lab. (Emsl) (Corporate Author)

PLoS ONE, 30 August 2017, Vol.12(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183478

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Yersinia pestis Laboratory Adaptation through a Combined Genomics and Proteomics Approach

Leiser, Owen P ; Merkley, Eric D ; Clowers, Brian H ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Lin, Andy ; Hutchison, Janine R ; Melville, Angela M ; Wagner, David M ; Keim, Paul S ; Foster, Jeffrey T ; Kreuzer, Helen W

PloS one, 2015, Vol.10(11), pp.e0142997 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26599979 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142997

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments (Adaptation to Novel Environments Leads to Metabolic Selection)

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif; Matic, Ivan (Editor)

2014, Vol.10(12), p.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leiser, Owen P.
  2. Kreuzer, Helen W.
  3. Merkley, Eric D.
  4. Kaiser, Brooke L. Deatherage
  5. Lin, Andy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...