skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Ting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

methylC Track: visual integration of single-base resolution DNA methylation data on the WashU EpiGenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Lowdon, Rebecca F ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Bioinformatics (Oxford, England), 01 August 2014, Vol.30(15), pp.2206-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 24728854 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu191

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome biology, 04 October 2018, Vol.19(1), pp.151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 30286773 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenomic annotation of genetic variants using the Roadmap Epigenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Zhang, Bo ; Lowdon, Rebecca F ; Rockweiler, Nicole B ; Sears, Renee L ; Madden, Pamela A F ; Smirnov, Ivan ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Nature biotechnology, April 2015, Vol.33(4), pp.345-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 25690851 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilschmiedia turbinata: A Newly Recognized but Dying Species of Lauraceae from Tropical Asia Based on Morphological and Molecular Data

Liu, Bing ; Yang, Yong ; Xie, Lei ; Zeng, Gang ; Ma, Keping

PLoS One, Jun 2013, Vol.8(6), p.e67636 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0067636

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomopterellidae Restored, with Two New Genera and Its Phylogeny in Evanioidea (Hymenoptera)

Li, Longfeng ; Rasnitsyn, Alexandr ; Shih, Chungkun ; Ren, Dong

PLoS One, Dec 2013, Vol.8(12), p.e82587 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082587

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Ting
  2. Li, Daofeng
  3. Zhou, Xin
  4. Costello, Joseph F
  5. Lowdon, Rebecca F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...