skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ceraudo, Giuseppe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case of Treatment Resistant Depression and Alcohol Abuse in a Person with Mental Retardation: Response to Aripiprazole and Fluvoxamine Therapy upon Consideration of a Bipolar Diathesis after Repetitive Failure to Respond to Multiple Antidepressant Trials

Fornaro, Michele ; Ciampa, Giovanni ; Mosti, Nicola ; Del Carlo, Alessandra ; Ceraudo, Giuseppe ; Colicchio, Salvatore; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2010, Vol.2010, 5 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2010/801514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 2. Hindawi Journals  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mosti, Nicola
 2. Del Carlo, Alessandra
 3. Fornaro, Michele
 4. Ciampa, Giovanni
 5. Kennedy, S

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Case Report

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...