skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Sociology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Theory and Psychoanalysis in Transition: Self and Society from Freud to Kristeva

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, June, 1994, Vol.45(2), p.318(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Social Theory

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, June, 1995, Vol.46(2), p.360(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Media and Modernity: A Social Theory of the Media

Livingstone, Sonia

The British Journal of Sociology, March, 1997, Vol.48(1), p.164(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Treatise on Social Theory, vol. 3, Applied Social Theory.(Review)

Holmwood, John

The British Journal of Sociology, Sept, 1998, Vol.49(3), p.507(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Social Theory: Key Debates and New Directions.(Review)

Kilminster, Richard

The British Journal of Sociology, Sept, 1998, Vol.49(3), p.503(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Craib, Ian
  2. Layder, Derek
  3. Layder, D
  4. Kilminster, R
  5. Richard Kilminster

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...