skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: American Geophysical Union (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ultrasonic studies of silicate melts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrasonic studies of silicate melts

Rivers, Mark L. ; Carmichael, Ian S. E.

Journal of Geophysical Research, 1987, Vol.92(B9), p.9247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/JB092iB09p09247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Synchrotron X ray sources in the Earth sciences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X ray sources in the Earth sciences

Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Smith, Joseph V. ; Brown, Gordon E. ; Jones, Keith W.

Eos, Transactions American Geophysical Union, 1988, Vol.69(52), p.1666

ISSN: 0096-3941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/88EO01258

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures

Shen, Guoyin ; Mao, Ho-Kwang ; Hemley, Russell J. ; Duffy, Thomas S. ; Rivers, Mark L.

Geophysical Research Letters, 02/01/1998, Vol.25(3), pp.373-376 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/97GL03776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus

Uchida, Takeyuki ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 10/10/2001, Vol.106(B10), pp.21799-21810 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2001JB000258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Towards evaluating the viscosity of the Earth's outer core: An experimental high pressure study of liquid Fe-S (8.5 wt.% S): TOWARDS EVALUATING THE VISCOSITY OF THE EARTH'S OUTER CORE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards evaluating the viscosity of the Earth's outer core: An experimental high pressure study of liquid Fe-S (8.5 wt.% S): TOWARDS EVALUATING THE VISCOSITY OF THE EARTH'S OUTER CORE

Rutter, Michael D. ; Secco, Richard A. ; Uchida, Takeyuki ; Liu, Hongjian ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Geophysical Research Letters, 04/2002, Vol.29(8), pp.58-1-58-4 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2001GL014392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Interfacial area measurements for unsaturated flow through a porous medium: INTERFACIAL AREA MEASUREMENTS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial area measurements for unsaturated flow through a porous medium: INTERFACIAL AREA MEASUREMENTS

Culligan, Katherine A. ; Wildenschild, Dorthe ; Christensen, Britt S. B. ; Gray, William G. ; Rivers, Mark L. ; Tompson, Andrew F. B.

Water Resources Research, 12/2004, Vol.40(12), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2004WR003278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Pressure and strain dependence of the strength of sintered polycrystalline Mg 2 SiO 4 ringwoodite: STRESS-STRAIN CURVES OF RINGWOODITE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure and strain dependence of the strength of sintered polycrystalline Mg 2 SiO 4 ringwoodite: STRESS-STRAIN CURVES OF RINGWOODITE

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Irifune, Tetsuo ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R.

Geophysical Research Letters, 02/2005, Vol.32(4), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2004GL022141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Rheology of ɛ-iron up to 19 GPa and 600 K in the D-DIA: RHEOLOGY OF HCP-IRON
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheology of ɛ-iron up to 19 GPa and 600 K in the D-DIA: RHEOLOGY OF HCP-IRON

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R. ; Cookson, David

Geophysical Research Letters, 12/16/2007, Vol.34(23), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2007GL031431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
High-pressure polymorphism of Fe 2 P and its implications for meteorites and Earth's core: HIGH PRESSURE BEHAVIOR OF Fe P
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-pressure polymorphism of Fe 2 P and its implications for meteorites and Earth's core: HIGH PRESSURE BEHAVIOR OF Fe P

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Geophysical Research Letters, 05/2008, Vol.35(10) [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2008GL033867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and behavior of the barringerite Ni end‐member, Ni 2 P, at deep Earth conditions and implications for natural Fe‐Ni phosphides in planetary cores

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, March 2009, Vol.114(B3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2008JB005944

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[beta]-diopside, a new ultrahigh-pressure polymorph of CaMgSi[subscript 2]O[subscript 6] with six-coordinated silicon

Plonka, Anna M ; Dera, Przymyslaw ; Irmen, Peyton ; Rivers, Mark L ; Ehm, Lars ; Parise, John B; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Geophys. Res. Lett, 28 August 2013, Vol.39((24) ; 12, 2012) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1029/2012GL054023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2001  (2)
 3. 2002đến2004  (2)
 4. 2005đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rivers, Mark L.
 2. Rivers, M.L.
 3. Rivers, Ml
 4. Rivers, Mark
 5. Sutton, S.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...