skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Heart Journal xóa Tác giả/ người sáng tác: Del Negro, Albert A xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventricular arrhythmias during reperfusion

Miller, F C ; Krucoff, M W ; Satler, L F ; Green, C E ; Fletcher, R D ; Del Negro, A A ; Pearle, D L ; Kent, K M ; Rackley, C E

American heart journal, November 1986, Vol.112(5), pp.928-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3776819 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rackley, C E
  2. Krucoff, Mitchell W
  3. Pearle, David L
  4. Krucoff, M W
  5. Satler, Lowell F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...