skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Riget, F xóa Chủ đề: Caribou xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead, zinc, cadmium, mercury, selenium and copper in Greenland caribou and reindeer (Rangifer tarandus)

Aastrup, P ; Riget, F ; Dietz, R ; Asmund, G

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.149-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682363 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Levels and spatial and temporal trends of contaminants in Greenland biota: an updated review

Riget, F ; Dietz, R ; Vorkamp, K ; Johansen, P ; Muir, D

The Science of the total environment, 20 September 2004, Vol.331(1-3), pp.29-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 15325140 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dietz, R.
  2. Riget, F.
  3. Vorkamp, K.
  4. Asmund, G.
  5. Aastrup, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...