skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: World Bank eLibrary (World Bank) xóa Chủ đề: Modernization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Border Management Modernization

Mclinden, Gerard ; Fanta, Enrique ; Widdowson, David ; Doyle, Tom;

ISBN: 9780821385968 ; E-ISBN: 9780821385975 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8596-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions Taking Root: Building State Capacity in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H;

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 978-1-4648-0269-0 ; E-ISBN: 978-1-4648-0270-6 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0269-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huybens, Elizabeth
  2. 世界銀行
  3. Fanta, Enrique
  4. Mclinden, Gerard
  5. Barma, Naazneen H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...