skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of e-business adoption and its impact on business performance

Wu, Fang ; Mahajan, Vijay ; Balasubramanian, Sridhar

Journal of the Academy of Marketing Science, 2003, Vol.31(4), pp.425-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1177/0092070303255379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Fang
  2. Mahajan, Vijay
  3. Mahajan, V.
  4. Balasubramanian, Sridhar
  5. Balasubramanian, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...