skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vauclair, Jacques xóa Chủ đề: Hands xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand preference for pointing gestures and bimanual manipulation around the vocabulary spurt period

Cochet, Hélène ; Jover, Marianne ; Vauclair, Jacques

Journal of experimental child psychology, November 2011, Vol.110(3), pp.393-407 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 21605871 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2011.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vauclair, J
  2. Jover, Marianne
  3. Cochet, Hélène
  4. Cochet, H.
  5. Vauclair, Jacques

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...