skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Nhan đề tạp chí: Canadian Public Policy / Analyse de Politiques xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Curious Jumble: The Canadian Approach to Online Consumer Health Information

Harris, Roma ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy, Dec 2010, Vol.36(4), p.521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Window of Opportunity? Internet Gambling in Canada

Rex, Justin ; Jackson, David

Canadian Public Policy, Mar 2009, Vol.35(1), p.121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917 ; DOI: 10.3138/cpp.35.1.121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Only We Knew: Increasing the Public Value of Social Science Research

Christiansen-Ruffman, Linda

Canadian Public Policy, Vol.27(3), pp.378-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917 ; DOI: 10.2307/3552477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...