skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-individual processes linking work and employee well-being: introduction into the special issue

Sonnentag, Sabine ; Ilies, Remus

Journal of Organizational Behavior, May, 2011, Vol.32(4), p.521(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional exhaustion and job performance: the moderating roles of distributive justice and positive affect

Anssen, Onne J ; Lam, Catherine K. ; Xu Huang

Journal of Organizational Behavior, August, 2010, Vol.31(6), p.787(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding daily citizenship behaviors: A social comparison perspective

Spence, Jeffrey ; Ferris, D ; Brown, Douglas ; Heller, Daniel

Journal of Organizational Behavior, May 2011, Vol.32(4), p.547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...