skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bekhtereva, E.S. xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of highly excited ro-vibrational states of S18O2 from “hot” transitions: The bands ν1+ν2+ν3−ν2, 2ν1+ν2−ν2, and 2ν2+ν3−ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Morzhikova, Yu.B ; Maul, C ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, July 2017, Vol.196, pp.159-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the ν1+ν2 and ν2+ν3 bands of S18O2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Zamotaeva, V.A ; Kuznetsov, S.I ; Sydow, C ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, August 2016, Vol.179, pp.187-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 2ν1, 2ν3, and ν1 + ν3 bands of S18O2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Zamotaeva, V.A ; Sklyarova, E.A ; Sydow, C ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, December 2016, Vol.185, pp.12-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν1, ν1+ν3, ν1+ν2+ν3−ν2 and ν1+ν2+ν3

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2016, Vol.169, pp.49-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR spectroscopy of sulfur dioxide in the 1550–1950cm−1 region: First analysis of the ν1+ν2/ν2+ν3 bands of 32S16O18O and experimental line intensities of ro-vibrational transitions in the ν1+ν2/ν2+ν3 bands of 32S16O2, 34S16O2, 32S18O2 and 32S16O18O

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Horneman, V.-M ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, December 2017, Vol.203, pp.377-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of 32S18O2 spectra: The ν1 and ν3 interacting bands

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Morzhikova, Yu.B ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2015, Vol.166, pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν3, 2ν1+ν2 and 2ν1+ν2-ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Sklyarova, E.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, December 2015, Vol.318, pp.26-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: Re-analysis of the bands ν1+ν2, ν2+ν3, and first analysis of the hot band 2ν2+ν3-ν2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.17-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 3ν1 band of 34S16O2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Fomchenko, A.L ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.50-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of the (111) vibrational state of SO2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Belova, A.S ; Bauerecker, S ; Maul, C ; Sydow, C ; Horneman, V.-M

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, September 2014, Vol.144, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2014.03.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended analysis of the high resolution FTIR spectrum of 32S16O2 in the region of the ν2 band: Line positions, strengths, and pressure broadening widths

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Quack, M ; Mellau, G.Ch ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, May 2018, Vol.210, pp.141-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-analysis of the (100), (001), and (020) rotational structure of SO2 on the basis of high resolution FTIR spectra

Ulenikov, O.N ; Onopenko, G.A ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Horneman, V.-M

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2013, Vol.130, pp.220-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2013.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the high resolution spectroscopy and intramolecular potential function of SO 2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Alanko, S ; Horneman, V.-M ; Gromova, O.V ; Leroy, C

Journal of Molecular Spectroscopy, 2009, Vol.257(2), pp.137-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2009.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution study of the 3 ν 1 band of SO 2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Horneman, V.-M ; Alanko, S ; Gromova, O.V

Journal of Molecular Spectroscopy, 2009, Vol.255(2), pp.111-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2009.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekhtereva, E.S
  2. Ulenikov, On
  3. Bekhtereva, Es
  4. Ulenikov, O.N
  5. Gromova, O.V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...