skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Preventive Veterinary Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P

Preventive Veterinary Medicine, 01 April 2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5877 ; E-ISSN: 1873-1716 ; DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEOVET 2013: Geospatial analysis in veterinary epidemiology and preventive medicine

Ward, Michael P ; Berke, Olaf ; Perez, Andres M ; Pfeiffer, Dirk ; Stevenson, Mark

Preventive Veterinary Medicine, 01 April 2014, Vol.114(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5877 ; E-ISSN: 1873-1716 ; DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ward, M.P.
  2. Ward, Michael P
  3. Pfeiffer, Dirk
  4. Perez, Andres M
  5. Ward, MP

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...