skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Redmond, Cleve xóa Tác giả/ người sáng tác: Spoth, R.L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Family Prevention Trials Based in Community–University Partnerships: Toward Scaled-Up Preventive Interventions

Spoth, Richard ; Redmond, Cleve

Prevention Science, 2002, Vol.3(3), pp.203-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-4986 ; E-ISSN: 1573-6695 ; DOI: 10.1023/A:1019946617140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Protective Factor Outcomes of Evidence-Based Interventions Implemented by Community Teams through a Community-University Partnership

Redmond, Cleve ; Spoth, Richard L ; Shin, Chungyeol ; Schainker, Lisa M ; Greenberg, Mark T ; Feinberg, Mark

Journal of Primary Prevention, September 2009, Vol.30(5), p.513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-095X ; E-ISSN: 1573-6547 ; DOI: 10.1007/s10935-009-0189-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Redmond, Cleve.
  2. Spoth, R.L.
  3. Redmond, C.
  4. Spoth, Richard
  5. Spoth, Richard L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...