skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tang, L. xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New measurements of high-momentum nucleons and short-range structures in nuclei

Fomin, N ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Bruell, A ; Bukhari, M ; Chudakov, E ; Clasie, B ; Connell, S ; Dalton, M ; Daniel, A ; Day, D ; Dutta, D ; Ent, R ; Fenker, H ; Filippone, B ; Garrow, K ; Gaskell; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.092502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Inclusive Charged-Pion Electroproduction off Protons and Deuterons: Cross Sections, Ratios and Access to the Quark-Parton Model at Low Energies

Asaturyan, R ; Ent, R ; Mkrtchyan, H ; Navasardyan, T ; Tadevosyan, V ; Adams, G ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, A ; Baker, O ; Benmouna, N ; Bertoncini, C ; Blok, H ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Breuer, H ; Christy, M ; Connell, S ; Cui; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 15, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.85.015202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the Electric Form Factor of the Neutron at Q^2=0.5 and 1.0 (GeV/c)^2

Warren, G ; Wesselmann, F ; Zhu, H ; Day, D ; Mckee, P ; Savvinov, N ; Zeier, M; Zeier, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 2, 2004 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.042301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements of the Separated Longitudinal Structure Function F_L from Hydrogen and Deuterium Targets at Low Q^2

Tvaskis, V ; Tvaskis, A ; Niculescu, I ; Abbott, D ; Adams, G ; Afanasev, A ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Avery, S ; Baker, O ; Benmouna, N ; Berman, B ; Biselli, A ; Blok, H ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Brash, E ; Breuer; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 8, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.97.045204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing Quark-Gluon Interactions with Transverse Polarized Scattering

Slifer, K ; Rondon, O ; Aghalaryan, A ; Ahmidouch, A ; Asaturyan, R ; Bloch, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Carasco, C ; Carlini, R ; Cha, J ; Chen, J ; Christy, M ; Cole, L ; Coman, L ; Crabb, D ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dunne, J ; Elaasar; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 5, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.101601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling of the F_2 structure function in nuclei and quark distributions at x>1

Fomin, N ; Arrington, J ; Day, D ; Gaskell, D ; Daniel, A ; Seely, J ; Asaturyan, R ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Boillat, B ; Bosted, P ; Bruell, A ; Bukhari, M ; Christy, M ; Chudakov, E ; Clasie, B ; Connell, S ; Dalton, M ; Dutta, D ; Ent; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 16, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.212502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transverse momentum dependence of semi-inclusive pion production

Mkrtchyan, H ; Bosted, P ; Adams, G ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Baker, O ; Benmouna, N ; Bertoncini, C ; Blok, H ; Boeglin, W ; Breuer, H ; Christy, M ; Connell, S ; Cui, Y ; Dalton, M ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dodario; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 2, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.physletb.2008.05.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proton Spin Structure in the Resonance Region

Collaboration, Rss ; Wesselmann, F ; Slifer, K ; Tajima, S ; Aghalaryan, A ; Ahmidouch, A ; Asaturyan, R ; Bloch, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Carasco, C ; Carlini, R ; Cha, J ; Chen, J ; Christy, M ; Cole, L ; Coman, L ; Crabb, D ; Danagoulian, S ; Day; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 2, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.132003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of Eta Mesons in the S11(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M. M. ; Adams, G. S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O. K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W. U. ; Bosted, P. E. ; Breuer, H. ; Christy, M. E. ; Connell, S. H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J. A. ; Dutta, D. ; Khayari, N. El ; Ent, R. ; Fenker, H. C. ; Frolov, V. V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R. J. ; Horn, T. ; Huber, G. M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M. K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J. J. ; Keppel, C. E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; Mckee, P. ; Meekins, D. G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A. K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S. E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G. R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W. F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, F. R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S. A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

Phys.Rev.C80:015205,2009

Arxiv ID: 0804.3509

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roche, J
  2. Mkrtchyan, H
  3. Day, D
  4. Asaturyan, R.
  5. Ent, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...