skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Ting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenomic annotation of genetic variants using the Roadmap Epigenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Zhang, Bo ; Lowdon, Rebecca F ; Rockweiler, Nicole B ; Sears, Renee L ; Madden, Pamela A F ; Smirnov, Ivan ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Nature biotechnology, April 2015, Vol.33(4), pp.345-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 25690851 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rockweiler, Nicole B.
  2. Bo Zhang
  3. Madden, Pamela A F
  4. Wang, Ting
  5. Smirnov, Ivan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...