skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Takaya, Yutaro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical leaching of rare earth elements from highly REY-rich mud

Takaya, Yutaro ; Fujinaga, Koichiro ; Yamagata, Naoya ; Araki, Syuhei ; Maki, Ryota ; Nakamura, Kentaro ; Iijima, Koichi ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.637-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare-earth, major, and trace element geochemistry of deep-sea sediments in the Indian Ocean: Implications for the potential distribution of REY-rich mud in the Indian Ocean

Yasukawa, Kazutaka ; Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Machida, Shiki ; Ohta, Junichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.621-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of mineral resource potential of rare-earth elements and yttrium-rich mud off the southeastern coast of Hawaiian Islands
ハワイ南東方沖におけるレアアース泥の資源ポテンシャル評価

大田, 隼一郎 ; 藤永, 公一郎 ; 髙谷, 雄太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Ohta, Junichiro ; Fujinaga, Koichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2012, Vol.62(3), pp.197-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.62.197

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The latest research outcomes of the REY-rich mud deposit and a progress toward its development in the Minamitorishima EEZ
レアアース泥研究の最新成果と南鳥島EEZにおける開発の実現に向けた取り組み

加藤, 泰浩 ; 中村, 謙太郎 ; 藤永, 公一郎 ; 安川, 和孝 ; 髙谷, 雄太郎 ; 大田, 隼一郎 ; 田中, えりか ; 見邨, 和英 ; 飯島, 耕一 ; 町田, 嗣樹 ; 野崎, 達生 ; 木村, 純一 ; 岩森, 光 ; Kato, Yasuhiro ; Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Tanaka, Erika ; Mimura, Kazuhide ; Iijima, Koichi ; Machida, Shiki ; Nozaki, Tatsuo ; Kimura, Jun-Ichi ; Iwamori, Hikaru

日本地質学会学術大会講演要旨, 2017, Vol.2017(0), pp.317

ISSN: 1348-3935 ; DOI: 10.14863/geosocabst.2017.0_317

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Recovery of Rare-Earth Elements from REY-rich Mud by Chemical Leaching Method.
化学リーチング法によるレアアース泥からのレアアース元素回収 ‐工学的開発を念頭に置いた最適条件の検討‐

髙谷, 雄太郎 ; 平出, 隆志 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

日本地質学会学術大会講演要旨, 2014, Vol.2014(0), pp.368

ISSN: 1348-3935 ; DOI: 10.14863/geosocabst.2014.0_368

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Recovery Method of Rare-Earth Elements from REY-Rich Mud toward the Development and the Utilization of REY-Rich Mud
化学リーチングによるレアアース泥からのレアアース回収方法の検討

髙谷, 雄太郎 ; 平出, 隆志 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Journal of MMIJ, 2014, Vol.130(4), pp.104-114

ISSN: 1881-6118 ; DOI: 10.2473/journalofmmij.130.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takaya, Yutaro
  2. Fujinaga, Koichiro
  3. Kato, Yasuhiro
  4. 藤永, 公一郎
  5. 加藤, 泰浩

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...