skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 144  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Baev, Pavel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.360-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega‐projects

Baev, Pavel K. ; Øverland, Indra

International Affairs, September 2010, Vol.86(5), pp.1075-1090 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2010.00929.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Russia’s Ambivalent Status-Quo/Revisionist Policies in the Arctic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia’s Ambivalent Status-Quo/Revisionist Policies in the Arctic

Baev, Pavel

Arctic Review on Law and Politics, 2018, Vol.9(0), p.408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2387-4562 ; DOI: http://dx.doi.org/10.23865/arctic.v9.1336

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia’s ambivalent status-quo/revisionist policies in the Arctic

Baev, Pavel

Arctic review on law and politics [elektronisk ressurs], 2018, Vol. 9, pp.408-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2387-4562

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Counter-Revolutionary Stance toward the Arab Spring

Baev, Pavel

Insight Turkey, 2011, Vol.13(3), pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From European to Eurasian energy security: Russia needs and energy Perestroika

Baev, Pavel K

Journal of Eurasian Studies, July 2012, Vol.3(2), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1879-3665 ; E-ISSN: 1879-3673 ; DOI: 10.1016/j.euras.2012.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russia keep its special ties with Vietnam while moving closer and closer to China?

Tønnesson, Stein ; Baev, Pavel

International Area Studies Review, 2015, Vol.18(3), pp.312-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123 ; ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, January 2001, Vol.38(1), pp.115-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038001012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, July 2001, Vol.38(4), pp.541-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038004019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.413-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2001, Vol.38(6), pp.760-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038006009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 2003, Vol.40(3), pp.353-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343303040003018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, July 2003, Vol.40(4), pp.499-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030404014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2003, Vol.40(6), pp.751-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030406020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Capshaw, Clark ; Chun, Suk ; Gendron, Renée ; Hagmann, Jonas ; Jensehaugen, Jørgen ; Levin, Paul T ; Røislien, Hanne Eggen ; Tønnesson, Stein ; Wallacher, Hilde

Journal of Peace Research, September 2010, Vol.47(5), pp.661-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310376445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, January 2000, Vol.37(1), pp.123-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037001017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 2000, Vol.37(3), pp.408-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037003017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.534-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, September 2000, Vol.37(5), pp.653-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037005012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 144  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (134)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (31)
 2. 1998đến2002  (38)
 3. 2003đến2007  (49)
 4. 2008đến2013  (18)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (142)
 2. French  (1)
 3. Arabic  (1)
 4. Norwegian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Baev, P
 3. Pavel Baev
 4. Gleditsch, Nils Petter
 5. Baev, Pavel K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...