skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing quality of service over the Web: a newspaper-based approach

Banâtre, Michel ; Issarny, Valérie ; Leleu, Frédéric ; Charpiot, Boris

Computer Networks and ISDN Systems, 1997, Vol.29(8), pp.1457-1465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7552 ; DOI: 10.1016/S0169-7552(97)00017-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Open Software Architectures for Customized Remote Execution of Web Agents

Issarny, Valérie ; Saridakis, Titos

Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 1999, Vol.2(3), pp.237-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-2532 ; E-ISSN: 1573-7454 ; DOI: 10.1023/A:1010008305297

Toàn văn sẵn có

3
Improving the Effectiveness of Web Caching
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Effectiveness of Web Caching

Menaud, Jean-Marc ; Issarny, Valérie ; Banâtre, Michel

Advances in Distributed Systems LNCS - Lecture Notes in Computer Science, Advances in Distributed Systems, pp.375-401

ISBN: 9783540671961 ; ISBN: 354067196X ; DOI: 10.1007/3-540-46475-1_16

Toàn văn sẵn có

4
Quality of Service and Electronic Newspaper: The Etel Solution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Service and Electronic Newspaper: The Etel Solution

Issarny, Valérie ; Banâtre, Michel ; Charpiot, Boris ; Menaud, Jean-Marc

Advances in Distributed Systems LNCS - Lecture Notes in Computer Science, Advances in Distributed Systems, pp.472-496

ISBN: 354067196X ; ISBN: 9783540671961 ; DOI: 10.1007/3-540-46475-1_20

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Issarny, Valérie
  2. Banâtre, Michel
  3. Charpiot, Boris
  4. Menaud, Jean-Marc
  5. Leleu, Frederic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...