skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Community gene annotation in practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community gene annotation in practice

Loveland, J. E. ; Gilbert, J. G. R. ; Griffiths, E. ; Harrow, J. L.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas009-bas009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Meeting report: a workshop on Best Practices in Genome Annotation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting report: a workshop on Best Practices in Genome Annotation

Madupu, R. ; Brinkac, L. M. ; Harrow, J. ; Wilming, L. G. ; Bohme, U. ; Lamesch, P. ; Hannick, L. I.

Database, 01/01/2010, Vol.2010(0), pp.baq001-baq001 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/baq001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harrow, Jennifer
 2. Harrow, J
 3. Loveland, Jane E
 4. Loveland, Je
 5. Loveland, J.E.

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Humans
 3. Genomics
 4. Animals
 5. Mice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...