skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Conclusions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusions

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.230-254

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_7

Toàn văn sẵn có

2
Findings of the group interviews
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the group interviews

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.218-229

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_6

Toàn văn sẵn có

3
Findings of the survey
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the survey

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.163-217

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_5

Toàn văn sẵn có

4
Findings of the case studies (cross-case analysis)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findings of the case studies (cross-case analysis)

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.137-162

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_4

Toàn văn sẵn có

5
Methodology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.86-136

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_3

Toàn văn sẵn có

6
Literature review
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature review

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.19-85

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_2

Toàn văn sẵn có

7
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Kasper, Eric

Contributions to Management Science, Internal Research & Development Markets, pp.1-18

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5_1

Toàn văn sẵn có

8
HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION

Cleaver, G. ; Dundee, Ben ; Perkins, John ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matt ; Stone, Kristin

String Phenomenology 2003, 2004, pp.86-93

ISBN: 9789812702463 ; DOI: 10.1142/9789812702463_0012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kasper, Eric
  2. Dundee, Ben
  3. Robinson, Matt
  4. Perkins, John
  5. Cleaver, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...