skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bashevkin, Sylvia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Toeing the Lines: Women and Party Politics in English Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toeing the Lines: Women and Party Politics in English Canada

Bashevkin, Sylvia B ; Bashevkin, Sylvia

ISBN: 9780195434644 ; ISBN: 0195434641

Toàn văn sẵn có

2
Tales of Two Cities: Women and Municipal Restructuring in London and Toronto
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tales of Two Cities: Women and Municipal Restructuring in London and Toronto

Bashevkin, Sylvia

ISBN: 9780774855013 ; ISBN: 0774855010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toeing the lines: women & party politics in English Canada // Review

Bashevkin, Sylvia

Canadian Public Policy, Vol.19(4), pp.478-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enlisting Women for the Cause: Women, Labour, and the Left in Canada, 1890-1920

Bashevkin, Sylvia

University of Toronto Quarterly, Vol.71(1), pp.288-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420247 ; E-ISSN: 17125278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bashevkin, Sylvia.
  2. Bashevkin, Sylvia B
  3. Bashevkin, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...