skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wilming, Laurens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes

Pruitt, K. D. ; Harrow, J. ; Harte, R. A. ; Wallin, C. ; Diekhans, M. ; Maglott, D. R. ; Searle, S. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Ruef, B. J. ; Hart, E. ; Suner, M.-M. ; Landrum, M. J. ; Aken, B. ; Ayling, S. ; Baertsch, R. ; Fernandez-Banet, J. ; Cherry, J. L. ; Curwen, V. ; Dicuccio, M. ; Kellis, M. ; Lee, J. ; Lin, M. F. ; Schuster, M. ; Shkeda, A. ; Amid, C. ; Brown, G. ; Dukhanina, O. ; Frankish, A. ; Hart, J. ; Maidak, B. L. ; Mudge, J. ; Murphy, M. R. ; Murphy, T. ; Rajan, J. ; Rajput, B. ; Riddick, L. D. ; Snow, C. ; Steward, C. ; Webb, D. ; Weber, J. A. ; Wilming, L. ; Wu, W. ; Birney, E. ; Haussler, D. ; Hubbard, T. ; Ostell, J. ; Durbin, R. ; Lipman, D.

Genome Research, 07/01/2009, Vol.19(7), pp.1316-1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.080531.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Genomic anatomy of the Tyrp1 (brown) deletion complex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic anatomy of the Tyrp1 (brown) deletion complex

Smyth, I. M. ; Wilming, L. ; Lee, A. W. ; Taylor, M. S. ; Gautier, P. ; Barlow, K. ; Wallis, J. ; Martin, S. ; Glithero, R. ; Phillimore, B. ; Pelan, S. ; Andrew, R. ; Holt, K. ; Taylor, R. ; Mclaren, S. ; Burton, J. ; Bailey, J. ; Sims, S. ; Squares, J. ; Plumb, B. ; Joy, A. ; Gibson, R. ; Gilbert, J. ; Hart, E. ; Laird, G. ; Loveland, J. ; Mudge, J. ; Steward, C. ; Swarbreck, D. ; Harrow, J. ; North, P. ; Leaves, N. ; Greystrong, J. ; Coppola, M. ; Manjunath, S. ; Campbell, M. ; Smith, M. ; Strachan, G. ; Tofts, C. ; Boal, E. ; Cobley, V. ; Hunter, G. ; Kimberley, C. ; Thomas, D. ; Cave-Berry, L. ; Weston, P. ; Botcherby, M. R. M. ; White, S. ; Edgar, R. ; Cross, S. H. ; Irvani, M. ; Hummerich, H. ; Simpson, E. H. ; Johnson, D. ; Hunsicker, P. R. ; Little, P. F. R. ; Hubbard, T. ; Campbell, R. D. ; Rogers, J. ; Jackson, I. J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/07/2006, Vol.103(10), pp.3704-3709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0600199103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harrow, J.
 2. Wilming, L.
 3. Wilming, Laurens
 4. Harrow, Jennifer
 5. Frankish, Adam

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Mice
 3. Genomes
 4. Genomics
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...