skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: KISS (Korean studies Information Service System) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( A Social Responsibility of Landscape Architecture as a Green Infrastructure for Environmental Justice Realization )

Chung-in Park ; ; Sung-jin Yeom

한국환경과학회지, 2017, Vol.26(3), p.281

ISSN: 1225-4517

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

텍스트마이닝 기법을 활용한 사회기반시설 기후변화 영향의 공간정보 표출 ( Visualizing Spatial Information of Climate Change Impacts on Social Infrastructure using Text-Mining Method )

신하나 ; Hana Shin ; 류재나 ; Jaena Ryu

대한원격탐사학회지, 2017, Vol.33(5), p.773

ISSN: 1225-6161

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( EXPLORING THE INFRASTRUCTURE OF SOCIAL SERVICES FOR NORTH KOREAN WITH DISABILITIES AFTER UNIFICATION )

Kim Kye-jung

Asia-Pacific Journal of Intellectual Disabilities (APJID), 2017, Vol.4(1), p.5

ISSN: 2383-7438

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

건설경제산업연구 : 교통 soc 분야별 적정 투자규모 ( Optimal Investment of Transportation SOC )

정재호 ; Jae Ho Chung ; 조수희 ; Soo Hee Cho

건설경제산업연구, 2011, Vol.2(2), p.6

ISSN: 2093-8535

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

일본 민주주의의 조건과 해석 1911-2011 ( A Review on Japanese Democracy: the Conditions and Interpretation in 1911-2011 )

박홍영 ; Hong Young Park

한일군사문화연구, 2014, Vol.17, p.89

ISSN: 1598-8732

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

노후산업단지 재생사업의 경제적 편익 추정: 생산함수 접근법 ( Economic Benefit of Renovating Deteriorated Industrial Disricts: Production Function Approach )

김준형 ; Kim Jun-hyung ; 최명섭 ; Choi Myoungsub

부동산학연구, 2017, Vol.23(4), p.53

ISSN: 1229-4403

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

특집논문 : 1970년대 여가문화와 대중소비의 정치 ( The Politics of Leisure Culture and Mass Consumption in 1970s )

송은영 ; Eun Young Song

현대문학의 연구, 2013, Vol.50, p.39

ISSN: 1229-9030

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

연구논문 : 일본의 컨벤션산업의 현황과 전망 -고베시의 사례를 중심으로-

권병욱 ; Byung Oug Kwon

MICE관광연구(구 컨벤션연구), 2005, Vol.11, p.69

ISSN: 1738-2777

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

프로젝트 파이낸싱에 관한 법적 연구 -민간투자법에 의해 추진되는 프로젝트를 중심으로-

김기수 ; Ki Soo Kim

상사법연구, 2007, Vol.26(1), p.85

ISSN: 1226-3362

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 최명섭
  2. 조수희
  3. Eun Young Song
  4. Kim Kye-jung
  5. Soo Hee Cho

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...