skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wywłaszczenie a nowe regulacje Prawa geologicznego i górniczego

Spasowska-Czarny, Hanna

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G – Ius, 2017, Vol.64(1), pp.189-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0458-4317 ; E-ISSN: 2449-8505

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bezpieczeństwo energetyczne a przepisy Prawa geologicznego i górniczego (zarys problematyki)

Mikosz, Ryszard

Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2015, Issue 2, pp.267-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0323-0619 ; E-ISSN: 2336-6478

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderland Strategy and Layout and Development of Mineral Industry in the Early Qing Dynasty: A Case Study of the Exploitation of Copper and Lead Mines
清代前期矿产开发中的边疆战略与矿业布局——以铜铅矿为例

马琦

云南师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Yunnan Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition)), 2012, Issue 5, pp.134-142

ISSN: 1000-5110

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wydobywanie kopalin z wód powierzchniowych

Radecki, Gabriel

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 2018, Issue 1–2, pp.97-111

E-ISSN: 2451-3431

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej

Radecki, Gabriel

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 2017, Issue 2, pp.59-77

E-ISSN: 2451-3431

Toàn văn không sẵn có

6
全球矿业的资源民族主义浪潮法律分析 - Legal Analysis on the Wave of Nationalism over Resources in Global Mining Industry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全球矿业的资源民族主义浪潮法律分析 - Legal Analysis on the Wave of Nationalism over Resources in Global Mining Industry

涂亦楠 ; TU Yi-nan

西南政法大学学报 - Journal of Swupl, 2015, Vol.17(03), pp.21-29

ISSN: 1008-4355

Toàn văn không sẵn có

7
清代前期矿产开发中的边疆战略与矿业布局——以铜铅矿为例 - Borderland Strategy and Layout and Development of Mineral Industry in the Early Qing Dynasty: A Case Study of the Exploitation of Copper and Lead Mines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

清代前期矿产开发中的边疆战略与矿业布局——以铜铅矿为例 - Borderland Strategy and Layout and Development of Mineral Industry in the Early Qing Dynasty: A Case Study of the Exploitation of Copper and Lead Mines

马琦 ; MA Qi

云南师范大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Yunnan Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2012, Issue 05, pp.134-142

ISSN: 1000-5110

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Рудници Бор и Трепча у извештајима југословенској краљевској влади у Другом светском рату

Terzić, Milan

Vojnoistorijski glasnik, 2009, Issue 2, pp.117-127

ISSN: 0042-8442

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Polish  (3)
  2. English  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Radecki, Gabriel
  2. 马琦
  3. 涂亦楠
  4. Terzić, Milan
  5. MA Qi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...